ALTINTAR KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

A. İŞ BAŞVURUSU YAPANLARA YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLENMESİ POLİTİKASI
7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanunu (bundan sonra “KVKK”) kapsamında; Yapılacak personel sözleşmelerinde, talep etmiş olduğumuz ya da bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekil ve usullerle işlenebileceğini, “KVKK ve İmha Politikası”nda yazılı şartların gerçekleşmesi halinde kişisel verilerinizin yok edilebileceğini, silinebileceğini yahut anonim hale getirilerek imha edilebileceğini ve işbu politika-aydınlatma metninin değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebileceğini; güncelleme yapılması halinde güncel Politika metni www.altintar.com adresindeki internet sitemiz üzerinden yayımlanacağını bildiririz.

B. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Çalışan olarak işe alım ve takip eden iş süreçlerinde işlenebilecek kişisel verileriniz ve açıklamaları aşağıdaki gibidir; 1. Kimlik Bilgisi Ad-soyadı, tüm kimlik bilgileri, uyruk, medeni durumu, doğum yeri ve tarihi, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, imza bilgisi, SGK numarası 2. İletişim Bilgisi Telefon numarası, acil-gerekli durumlarda ulaşmak işin yedek kişi telefon bilgisi, adres bilgisi, e-posta adresi 3. Eğitim Bilgisi Öğrenim durumu, sertifika aldığı kurs ve seminer bilgileri, yabancı dil bilgisi, çalışma hayatı süresince aldığı eğitimler ve performans bilgileri, diploma bilgileri, özgeçmiş 4. Finansal Bilgi Finansal ve maaş detayları, prim listesi, icra takip ve borç bilgileri, banka bilgileri, asgari geçim indirimi bilgisi, 5. Görsel Veri Fotoğraf, kamera kayıt görüntüleri 6. İşitsel Veri Ses kayıtları 7. Özel Nitelikli Kişisel Veri Engelli durumu, sağlık raporları, sağlık beyan belgesi, sağlık raporları, hamilelik bilgileri, meslek hastalığı kayıtları, işe giriş muayene formu, günlük hasta şikâyetleri, akciğer grafisi, işitme testi, göz muayenesi, kan grubu bilgisi, sabıka kaydı, nüfus cüzdanı (eski) içerisinde yer alan din bilgisi hanesi, ehliyet belgesi içerisinde yer alan kan grubu hanesi. (Özel nitelikli kişisel veriler açık rıza alınmaksızın işlenmemektedir.) 8. Çalışma Verisi Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, sosyal güvenlik no, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış loğları (parmakizi, göz taraması) 9. İzin Verisi İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon 10. Diğer Askerlik durumu, aile bildirim bilgileri

C. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACIMIZ ve İMHA
Şirket ve müşteri güvenliğinin sağlanması Adaylarının istihdamına karar verilebilmesi ve özellikle; İş görüşmeleri esnasında kişinin beyan ettiği tecrübelerinin, eğitim durumunun, yetkinliklerinin araştırma, gözlem ve kaydının yapılması; İstihdam edilecek çalışan adayının görevlendirileceği ilgili departmanın iş koşullarına uygun eğitim, nitelik ve becerilerinin mevcudiyetinin tespiti, İşle bağlantılı belirli fonksiyonlar açısından özel risklerin tespiti amacıyla çalışan adayının kamuya açık bilgilerinin incelenmesi, Şirket’in idaresinin sağlanması ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi için; Çalışanların eğitim ve performans değerlendirmeleri, Çalışanların iç ve dış menfaatleri doğrultusunda veri işleme faaliyetleri (ör; özlük hakları, servis, bireysel emeklilik, özel sağlık sigortası, vb) Finansal süreçlerin yürütülmesi (maaş, prim, vb) Yurtiçi ve yurtdışı eğitim, görevlendirme, denetim vb. iş gereklilikleri Kanunlara ve kişilerin temel hak ve özgürlükleri ve kişisel menfaatlerine aykırı olmayacak şekilde; Şirketin meşru menfaatleri doğrultusunda kullanım amaçlarıyla kaydedilmektedir. Kayda alınan Kişisel Veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Belirtilmiş olan bu süreler geçtiğinde verileriniz Şirketimizce imha edilecektir.

D. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz; İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri, yurtiçi- yurt dışı iş ortaklarımız, avukatlarımız ile paylaşılabilir.

E. KVKK UYARINCA HAKLARINIZ
Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenmek ve bilgi talep etmek, Kişisel verilerinizin işlenme amacını sormak ve KVKK yasasına uygun amaçla kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek, Kişisel verilerinizin yurtiçi ve yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı, aktarılıyor ise kimlere aktarıldığını öğrenmek, Kişisel verilerinizin yanlış, eksik olduğu durumlarda düzeltilerek aktarımın yapılmasını sağlamak hakkına sahipsiniz. Ayrıca; Kişisel verilerinizin KVKK madde 7 gereği ve uyarınca uygun şartlarda imha edilmesini (silinmesini ve yok edilmesi) talep edebilir ve aktarımının yapıldığı taraflardan imha edilmesini (silinmesi ve yok edilmesini) talep edebilirsiniz.

F. BAŞVURU HAKKININ İSTİSNALARI
KVKK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır; Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması, Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. Kişisel verilerinizin KVKK’na aykırı bir şekilde işlenmiş olmasından dolayı zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketimizin aşağıda belirtilmiş olan adreslerine yazılı olarak yapmanız gerekmektedir. Şirketimiz talebin uygunluk durumuna ve niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir. Sahip olduğunuz hakları kullanabilmeniz için öncelikle veri sorumlusuna yani tarafımıza başvurmanız zorunludur. Bu yol tüketilmeden bahsi geçen Kanun uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikâyet yoluna gidilemez.

G. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Altıntar Tarım A.Ş. Adres: OSB 2. Kısım 26. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA e-posta: [email protected] Telefon:0242 321 11 30 Fax:0242 321 26 74